مرکز موسیقی بتهوون
loader
کتاب حاضر مجموعه آثار منتخب استاد ابوالحسن صبا است که برای عود تنظیم شده است.
نویسندهعلی پژوهشگر
ناشرسرود
قطعرحلی
تعداد صفحه50
تاریخ انتشاراول1398
شابم9-54-802625-0-979
تیراژ500
در حال بروزرسانی