مرکز موسیقی بتهوون
کتاب حاضر گذشته از اشارات مختصری که به جنبه های واریاسیون در شکل وقالب موسیقی داردبه واکنش دولت های غرب در برابر این موج قدرتمند می پردازد.چیزی نمانده بود که در انگلستان جوانان طبقه کارگر را که خواسته های مشروعی داشتند(ساختار جامعه انگلستان کارگری است)،به گلوله ببندند، خودداری کردند، گلوله ای به سوی نوجوانان شلیک نشد ولی پلیس مؤدب و معطّر لندن دمار از روزگارشان درآورد ، ولوله ادامه داشت تا عاقبت نخست وزیر وقت چاره ای جر وعده های سرخرمن ندید و با مژدۀ جامعه بی طبقه مصرفی در انتخابات پیروز شد.
نویسندهپیتر ویک
مترجمپرتو اشراق
ناشرانتشارات ناهید
قطعوزیری
تعداد صفحه540
تاریخ انتشار1389
شابم7-98-6205-964-978
تیراژ1650
در حال بروزرسانی