مرکز موسیقی بتهوون
loader

کتاب حاضر گذشته از اشارات مختصری که به جنبه های واریاسیون در شکل وقالب موسیقی داردبه واکنش دولت های غرب در برابر این موج قدرتمند می پردازد.چیزی نمانده بود که در انگلستان جوانان طبقه کارگر را که خواسته های مشروعی داشتند(ساختار جامعه انگلستان کارگری است)،به گلوله ببندند، خودداری کردند، گلوله ای به سوی نوجوانان شلیک نشد ولی پلیس مؤدب و معطّر لندن دمار از روزگارشان درآورد ، ولوله ادامه داشت تا عاقبت نخست وزیر وقت چاره ای جر وعده های سرخرمن ندید و با مژدۀ جامعه بی طبقه مصرفی در انتخابات پیروز شد.

نویسندهپیتر ویک
مترجمپرتو اشراق
ناشرانتشارات ناهید
قطعوزیری
تعداد صفحه540
تاریخ انتشار1389
شابم7-98-6205-964-978
تیراژ1650
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!