مرکز موسیقی بتهوون
loader

صدسال تار

180000 تومان  • کد انبار: 21216
جلیل شهناز/ فرهنگ شریف/ هوشنگ ظریف/ محمدرضا لطفی/ عطا جنگوگ/ حسین علیزاده/ داریوش طلایی/ داریوش پیرنیاکان
صاحب اثرجمعی از هنرمندان
ناشرماهور
زمان133:18
تاریخ انتشار1380
شماره مجوز3353/1آ
نوازندگاندر این مجموعه سه نسل از تارنوازان معرفی شده اند. برای انتخاب هرتار نواز، به میزان تاثیرگذاری هنری وآموزشی آنان توجه شده است. اگر اثری از بعضی نوازندگان برجسته تار در صدسال گذشته در این مجموعه نیست به آن علت است که اثر ضبط شده ای که بتوان آن را وارد این مجموعه کرد از آنان در دست نداشته ایم. مجموعه حاضر با اولین آثار ضبط شده از نوازندگان مبرز این سده آغار شده است و پایان آن نیز با نوازندگان نسل سومی است که شاگرد مستقیم استادان نسل دوم بودهاند.
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!