مرکز موسیقی بتهوون
loader


  • کد انبار: 25126
اجرای تار: استاد نورعلی برومند
صاحب اثراستاد نورعلی برومند
ناشرموسسه فرهنگی - هنری ماهور
تاریخ انتشار18/10/1385
نوازندگان«رديف» در زبان فارسى به معنى پشت سرهم قرار گرفتن منظم است. هرگاه تعداد زيادى از چيزها اعم از جاندار و بى‏جان را به ‏صورت منظم و منطقى و به ترتيب خاصِ مناسبِ آن پشت سرهم قرار دهيم آنها را به‏ صورت »رديف« درآورده ‏ايم.در موسيقى دستگاهى نيز اين واژه (رديف) به همين معنى به‏ كار برده مى‏شود. رديف در موسيقى دستگاهى به معنى پشت سرهم قرار گرفتن نغمه‏ ها با نظم، منطق، زيباشناختى و فرهنگ خاص است.
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!