مرکز موسیقی بتهوون
loader


  • کد انبار: 251112

عناوین آموزش ساز تمبک: پنج حرکت اصلی تمبک/ تمرین هفت کمان وهشت کمان به همراه سکوت/ انواع تکنیک ها/ دستوراجرای تکنیک بک وتمرینات مربوطه/ آموزش کشش های موسیقی/ آشنایی با کسر میزان در موسیقی/ وغیره

صاحب اثراستاد حامی کیوان
ناشراستاد حامی کیوان
زمان0
تاریخ انتشار0
شماره مجوز0
نوازندگاناستاد حامی کیوان
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!