مرکز موسیقی بتهوون
loader

این کتاب محصولِ برخوردِ دو تجربه است : موسیقی و یوگا. هم موسیقی و هم یوگا، به نیروهای ِ حیاتیِ ما مربوط می شوند. ضربانِ قلب ، گردشِ خون ، تنفس ، و حرارتِ طبیعیِ بدن، از جمله یِ نیروهایِ حیاتی هستند که بدونِ آگاهی و اراده یِ ما ، تا زنده ایم ، جریان دارند. ولی اگرنسبت به این نیروهای ِ حیاتی ، آگاهی و هشیاری داشته باشیم و با تغذیه ی ِ سالم ، ورزش و کار و تمرین ، به آنها یاری برسانیم ، می توانیم آرامشِ جسم و ذهن را به دست بیاوریم . هنگامی که در هیاهوی ِ شهر و در غوغایِ سرو صداهای متفرقه ،ترانه ای را در ذهن خود آگاهانه مرور می کنید، غریزه یِ موسیقی، ترانه را فقط برای شما می خواند و می نوازد و فقط شما هستید که در سکوت ، آن را می شنوید . دیگران ، ترانه یِ شما را نمی شنوند، مگر شما بخواهید آن را به اشتراک بگذارید و به دیگران هدیه کنید . هنگامی که کنسرتِ درونی ، در ذهنِ شما به پایان برسد و ترانه به خوبی و کمال اجرا شود، شما آرامش یافته اید ، که پاداشِ تمرکزِ شما و حاصلِ هشیاری و آگاهیِ شما به درون ، و توجه به نیروهایِ حیاتیِ خودتان است .

نویسندهپاسکال بیانیک
مترجمبهزاد عصاره پور
ناشرنشر آرامش
قطعوزیری
تعداد صفحه72
تاریخ انتشار1394
شابم0-11-6280-600-978
تیراژ1000
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!