مرکز موسیقی بتهوون
loader


  • کد انبار: 212373
این مجموعه شامل پیش درآمد ها ورنگ های«ردیف دوره عالی» استادعلی اکبر خان شهنازی است که با دستگاههای دیجیتال کامپیوتری پالایش شده اند تابتوان این اثر صوتی را باکیفیف بهتری شنید.
صاحب اثراستاد علی اکبرخان شهنازی
ناشرماهور
زمان70:11
تاریخ انتشار1379
شماره مجوز1116/1س
نوازندگاناستاد علی اکبرخان شهنازی
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!