مرکز موسیقی بتهوون
loader

اثر حاضر 54 قطعه از ساخته های نویسنده کتاب است. «در نگارش نت این قطعات، اصل را بر سادگی و روانی قرار داده و از پیچیده نویسی و کاربرد علائم زیادی و غیرضروری اجتناب شده است، زیرا اطمینان دارم که نوازندگان باذوق خود حالات و کیفیات اجرایی را به قریحه می دانند و رعایت خواهند نمود»

نویسندهدکتر ر.مطلوبی(فرهنگ)
ناشرسرود
قطعرحلی
تعداد صفحه110
تاریخ انتشار1400
شابم9790802625181
تیراژ300
در حال بروزرسانی