مرکز موسیقی بتهوون
loader
کتاب حاضر این امکان را فراهم میکند تا فردی که پشت پیانو قرار میگیرد بتواند مستقلا بنوازد و بخواند.
نویسندهمرتضی سرآبادانی
ناشرچندگاه
قطعرحلی
تعداد صفحه77
تاریخ انتشاراول 1394
شابم6-34-802617-0-979
تیراژ3000
در حال بروزرسانی