مرکز موسیقی بتهوون
loader
نویسندهروی مارتین پرندرگست
مترجممحسن الهامیان
ناشرپارت
قطعرحلی
تعداد صفحه440
تاریخ انتشار1400
شابم9789645664518
تیراژ500
ارسال دیدگاه

دیدگاه کاربران
  • فیض ا... بهتری

    فیض ا... بهتری

    با لطف و درایت عزیزان در مرکز موسیقی بتهوون شیراز، کتاب معیوب پس فرستاده شد و یک جلد کتاب سالم برای اینجانب ارسال گردید. سپاس!

  • فیض ا... بهتری

    فیض ا... بهتری

    متأسّفانه نسخۀ ارسالی برای من شانزده صفحه افتادگی دارد.