مرکز موسیقی بتهوون
loader

این کتاب، فرهنگ تحلیلی مهمترین مفاهیم موسیقی شناسی است. در هر مدخل آن کوشش شده تابازبانی ساده، پیچیده ترین مفاهیم توضیح داده شوند، وبراساس 2 نظام ارجاعی، ارتباط مفاهیم با هم روشن شوند. این فرهنگ به عنوان راهنمای نظری در فهم سایر گفتمان های بینارشته ای در گستره ی کلی هنری، برای دانش جویان وهنرآموزان رشته های غیر موسیقایی نیز مفید است.

نویسندهبابک احمدی
مترجم.
ناشرنشر مرکز
قطعوزیری
تعداد صفحه517
تاریخ انتشار1389
شابم2-070-213-964-978
تیراژ1000
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!