مرکز موسیقی بتهوون
loader


  • کد انبار: 25342
در این برنامه به وضوح میشود یکی از اصل های بنیادین برنستاین در تعلیم و تربیت موسیقی را دید: اینکه اگر بیشتر بدانیم، بیشتر لذت میبریم و اگر با موسیقی یا نوعی از موسیقی انسی نداریم علت اینست که آن را نمی شناسیم. برنستاین موسیقی عظیم و عجیب باخ را مو به مو بررسی میکند تا با تمام فکر و احساس ببینیم که آن اصل حاکم است.
صاحب اثرلئونارد برنستاین
ناشرموسسه فرهنگی - هنری ماهور
تاریخ انتشار1394
شماره مجوز106190/155
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!