مرکز موسیقی بتهوون
loader
زنگار نشریه ای است برای تحلیل و نقد موسیقی که هر سه ماه یکبار منتشر می شود.
نویسندههیئت تحریریه زنگار
قطعخشتی
تعداد صفحه120
تاریخ انتشاربهار 1395
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!