مرکز موسیقی بتهوون
loader

سه تار بیتار

1480000 تومان
از 0 نظرشرکت سازندهبیتار
مدلبیتار
جنس خرکشمشاد
جنس صفحه روییتوت
جنس دستهچوب گردو
جنس گوشیگردو
جنس پردهروده طبیعی
جنس شیطونکاستخوان مصنوعی
جنس کاسهگردو
تزئین روی دستهچوب عناب
جنس سیمبدرا آلمانی
در حال بروزرسانی