مرکز موسیقی بتهوون
loader
یکی از اهداف اصلی این کتاب این است که هنرجو هر ریتم دلخواهی را بانوشتن ثبت کند.بنابراین در پایان هر درس از هنر جو خواسته می شود که براساس میزان نمای داده شده ریتمی را بنویسد.بااین تمرین هنر جو توان خود را در نوشتن ارتقا می دهدتاهر گاه ریتمی به ذهنش خطور کرد آن را به سهولت ثبت کند.
نویسندهمحمد طریقت
مترجم.
ناشرعارف
قطعرحلی
تعداد صفحه130
تاریخ انتشار1391
شابم1-17-82613-979
تیراژ1000
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!

محصولات مرتبط