مرکز موسیقی بتهوون
نوآموزی که تصمیم به ساخت این ساز دارد باید تااندازه ای بهئ فن نجاری وخراطی آشنا باشد. اگر سازنده دسترسی به کارگاه سازسازی ندارد، تهیه لوازمی که در پایان کتاب در جدول ابزار کار آمده است ضروری است........
نویسندهناصر شیرازی
مترجم.
ناشرپارت
قطعرحلی
تعداد صفحه100
تاریخ انتشار1391
شابم6-68-5664-964-978
تیراژ1000
در حال بروزرسانی