مرکز موسیقی بتهوون
loader
تمرین کتاب دوم جان تامسون مروری بر نت ها، کشش ها و تکرار آموزش های کتاب اول است.
نویسندهجان تامسون
مترجمندا علی غنی
ناشرپنج خط
قطعخشتی
تعداد صفحه51
تاریخ انتشاردوم 1398
شابم3-09-802630-0-979
تیراژ500
در حال بروزرسانی