مرکز موسیقی بتهوون
loader
کنتر پوان مورد نظر ما سیستم تن ها مدهایی نیست که استادان قدیم براساس آنها آثار خود رامینوشتند بلکه کنتروان دقیق ومدرن براساس سیستم تونال است. در طی آموزش های این رساله شاگردان باعلاقه ای که کار خود راجدی بگیرند به خوبی باهنر فوگ نویسی آشنا خواهند شد چه فوگ نویسی پایه اصلس آهنگسازی است. برای کسب چنین توانایی لازم است شاگردان قواعد ذکر شده را به دقت بیاموزند تازمانی که آهنگسازی در سبکی آزاد راشروع کرده اند را آگاه باشند کهچگونه قریحه وذوقشان آن ها رااز قوانین سخت اولیه می رهاند.
نویسندهکروبینی
مترجممحسن الهامیان
ناشرسوره مهر
قطعوزیری
تعداد صفحه248
تاریخ انتشار1390
شابم2-5-9014514-0-979
تیراژ2500
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!