مرکز موسیقی بتهوون
کتاب «راز ورمز آواز»مجموعه ای است کهبه همت هنرمند جوان، آقای حسین کاظمیان از خوانندگان توانای موسیقی سنتی هستند ودر این کتاب خطاب ایشان به هنر جویان مبتدی آواز است.مولف کتاب ضمن اشاره به مطالبی درباره ی ردیف وگوشه های اصلی آوازها،نکاتی رادرباب بهداشت ومراقبت از صدایادآوری کرده است که می تواند از کج روی هنرجویان مبتدی جلوگیری کند.
نویسندهحسین کاظمیان
مترجم.
ناشرسوره مهر
قطعرقعی
تعداد صفحه80
تاریخ انتشار1388
شابم7-537-506-964-978
تیراژ2500
در حال بروزرسانی