مرکز موسیقی بتهوون
loader

در حلقه ی دف

ناموجود
از 0 نظر  • کد انبار: 251126
آنچه در آموزش موسیقی وشیوه ی آن اهمیت بسیار دارد، شنیدار است وشنیدار درست برای هنرج.یان هرسازی، سازندگی را در پی دارد.از جایی که مجموعه قطعات در حلقه ی دف را بااین هدف جمع آوری کرده بودم تاهنرجویان عزیز در دوره عالی نوازندگی این ساز با کمبود مراجع آموزشی مواجه نشوند وبه قطعاتی باریتم های متنوع تر دست پیدا کنند، اقدام به اجرا وضبط قطعات کتایب کردم تا بخش شنیداری هم به مجموعه اضافه گردد.
صاحب اثرزکریا یوسفی
ناشرآوای باربد
زمان0
تاریخ انتشار0
شماره مجوز7338
نوازندگانزکریا یوسفی
در حال بروزرسانی