مرکز موسیقی بتهوون
loader
قطعات این مجموعه براساس اصول زیبایی شناسی در اجرای نغمه های ردیف دوره قاجار شکل گرفته واز قواعد ضربی وساختار مختص به سنت های ایرانی قدیم بهره برده اند. این اصول وادوار ایقاعی که از دویست سال پیش در ایران ازبین رفته اند، همواره در فرهنگ های آسیای میانه رایج بوداند.در این مجموعه، برخی قطعات در آوازهای پنج، هفت، نه وده ضربی وبرخی دیگر به شکل خاصی در شش وهشت ضربی ساخته شده اند.....
نویسندهژان دورینگ
مترجم.
ناشرموسیقی عارف
قطعرحلی
تعداد صفحه84
تاریخ انتشار1393
شابم5-64-802613-0-979
تیراژ700
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!