مرکز موسیقی بتهوون
loader

:در این دفتر علاوه بر معانی معمول تصنیف چون صنف صنف کردن، گرد آوردن، نوشتن کتاب یا رساله، شعر گفتن و... دو معنای دیگر مورد نظر است . یکی تصنیف به معنای عام آن، که در ادوار گذشته با اصطلاحات بسیاری از آن یاد می شد، از جمله ترانه، سرود، قول، غزل، رباعی، دوبیتی، و.... دیگر تصنیف به معنای خاص آن، که آن را می توان تصنیف صرف نام نهاد که از دوره مشروطیت با علی اکبر شیدا و عارف قزوینی شروع شده و با شاعرانی چون بهار و امیرجاهد و اسماعیل نواب صفا و رهی معیری و بسیاری دیگر ادامهیافته است و کم و بیش در زمان حاضر نیز ادامه دارد.

نویسندهسهراب فاضل
ناشرسوره مهر
قطعوزیری
تعداد صفحه183
تاریخ انتشار1390
شابم0-012-175-600-978
تیراژ2500
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!