مرکز موسیقی بتهوون
چیزی که در این زمینه می خواهم بگویم این است که آنچه شما به آن می خندید حقیقت دارد ودر این نوشته های کوتاه تنها یک حقیقت هم وجود ندارد بلکه حقایق بسیاری در آنها نهفته است....
نویسندهدیوید باربر
مترجممهستی بصیر/ تیسافرن میرفخرایی
ناشرکندوکاو
قطعرقعی
تعداد صفحه190
تاریخ انتشار1391
شابم6-06-6363-600-978
تیراژ1100
در حال بروزرسانی