مرکز موسیقی بتهوون
اهنگ های محلی مجموعه نت ها وشعرهای نابی ست که برای کودکان این سرزمین نوشته وسروده شده است. آهنگ هایی که طی سالیان دل هایی لرزانده اند ودست هایی افشانده اند.
نویسندهیحیی الماسی
مترجم.
ناشررهام اندیشه
قطعرحلی
تعداد صفحه60
تاریخ انتشار1399
شابم1-28-8231-964
تیراژ3000
در حال بروزرسانی